วันที่   10   มกราคม   2566
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-16.30   - ประชุม รองวิชาการ กับ หน.วิชาการ รร. 27  100  นายสมชาย เจริญฤทธิ์