วันที่   30   มกราคม   2566
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-12.00   - รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ นางสาววิภาวี ชายเขาทอง  5  นางสาววิภาวี ชายเขาทอง