วันที่   9   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 13.00-16.30   - การประชุม มสธ  100  นายสมชาย เจริญฤทธิ์