วันที่   6   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 หอประชุม(หลังเก่า) 08.30-16.30   - งานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 8 อำเภอ ผู้ว่าเป็นประธาน  100  นายสมชาย เจริญฤทธิ์
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TGAT66 การสื่อสารภาษาอังกฤษและ A-Level ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  249  นางจารุวรรณ ส่องศิริ