วันที่   30   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TPAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  242  นางจารุวรรณ ส่องศิริ