วันที่   8   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-12.00   - โรงเรีนนสวนผึ้งเข้าศึกษาดูงาน  80  นายสมชาย เจริญฤทธิ์