วันที่   20   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-16.30   - การประชุมเขตพื้นที่  100  นายสมชาย เจริญฤทธิ์