วันที่   19   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเพชรดีบุก 08.30-12.00   - สอนนักเรียนรวมห้อง ม.4/3และ 4/4  80  นางสุมณฑา เกิดทรัพย์