วันที่   22   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมก้ามงิ้นเชี้ยว 08.30-12.00   - รับรองคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมาธิราช สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มาติดตามนิเทศ  ึ7  นางสุมณฑา เกิดทรัพย์