วันที่   23   กันยายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมก้ามงิ้นเชี้ยว 13.00-16.30   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  12  นางสาวอินทิรา บุญนิสสัย